Hvordan finansiere journalistikk? –Jakten på bærekraftige forretningsmodeller i en digital hverdag

Type/nr A28/11
Skrevet av Ruth Rørvik

Mediebransjen er i stadig omveltning og står overfor mange store utfordringer og muligheter i tiden fremover. Bransjen har gått og går gjennom store strukturelle endringer når det gjelder teknologiske muligheter for produksjon og distribusjon, endring i publikums medievaner, sosiale mediers fremvekst og utviklingen av nye mobile plattformer.
Mediebedriftene påvirkes ulikt og i ulik grad av det nye konkurransebildet og den nye teknologien, men den generelle trenden er at avislesing i stadig større grad vris mot lesing på digitale plattformer som pc, mobil og iPad, samt at sosiale nettsteder som Facebook og Twitter er sterke konkurrenter om oppmerksomheten til potensielle nyhetslesere.
Samtidig som avisene kjemper om publikums oppmerksomhet daglig, diskuteres det i mediebransjen hvordan original journalistikk skal finansieres i fremtiden, og hvilken rolle de ulike plattformene skal gis i tiden fremover.  Debatten om finansiering av journalistikk kan ses som en refleksjon av medias tosidige rolle. På den ene siden diskuteres media som økonomiske enheter, og det diskuteres hvordan man skal tjene penger og finne en bærekraftig forretningsmodell. Fra en annen vinkel diskuteres medias demokratiske rolle, og man spør seg om hvordan mediebedrifter i fremtiden kan ha muligheter til å utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Det vil bli sett på ulike sentrale problemstillinger for mediestrateger, som utfordringer med kannibalisering, versjonering mellom papir og nett og på fremvekst av nye plattformer som mobil og iPad. Begrepene ”free” og ”premium” blir benyttet for å beskrive strategier som gjerne kan være plattformsoverskridende. Det vil også bli sett nærmere på en sentral problemstilling som de fleste i bransjen er opptatt av – kan man ta betalt for nettaviser?
I dette arbeidsnotatet blir flere av de sentrale utfordringene som avisbransjen møter drøftet og forskningslitteratur blir benyttet for å belyse ulike sider ved slike utfordringer.  Det vil bli sett på ulike finansieringskilder for journalistikk, på nettavisers eksplosive vekst de siste ti årene og på fremveksten av nye digitale plattformer og de mulighetene og utfordringene som disse medfører.  I arbeidsnotatet vil det gjennomgående være et fokus på forretningsmodeller for journalistikk.

Språk Skrevet på norsk