Empirisk undersøkelse av foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS - Anvendelse av diversjonsrater for fusjonsvurdering

Type/nr A31/11
Skrevet av Kristine Baisgård

Denne utredningen tar sikte på å vurdere foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS for bokmarkedet i Trondheim. For å vurdere om foretakssammenslutningen vil være i strid med konkurranseloven § 16 vil det være tilstrekkelig å betrakte konkurransen mellom de fusjonerende partenes bokhandlere. Jeg har benyttet meg av diversjonsrater mellom de fusjonerende partenes bokhandlere som mål på hvor nære konkurrenter de er. For å beregne diversjonsratene har jeg gjennomført en spørreundersøkelse i partenes bokhandlere. Jeg har skilt mellom gjennomsnittlige og marginale kunder for å kunne undersøke om det er samsvar mellom deres diversjonsrater da mulig svakhet ved bruk av spørreundersøkelse er at man finner de gjennomsnittlige kundenes diversjonsrater. Analysen som er utført er basert på asymmetrisk kritisk tap-analyse ved bruk av diversjonsrater og prispressindeksene UPP og GUPPI. 

Språk Skrevet på norsk