Bør den indirekte pressestøtten gis som skattefradrag eller momsfritak?

Type/nr A21/11
Skrevet av Hans J. Kind og Jarle Møen

Mediestøtteutvalget er splittet i synet på den indirekte pressestøtten. Den ene fraksjonen, flermedialitetsalternativet, foreslår å videreføre ordningen med fullt momsfritak for papiraviser. Den andre fraksjonen, omfordelingsalternativet, foreslår å innføre et plattformnøytralt skattefradrag for redaksjonelle kostnader i kombinasjon med lavmoms. Ingen av fraksjonene gir en tilfredsstillende analyse av hvordan de to virkemidlene påvirker mediebildet. Med utgangspunkt i økonomisk teori argumenterer vi for at omfordelingsalternativet er mest målrettet i forhold til å øke den redaksjonelle kvaliteten både i trykte og digitale medier, men at det i mindre grad enn flermedialitetsalternativet stimulerer til mangfold blant papiravisene. På den annen side vil det stimulere til økt mangfold blant digitale utgivelser. De aller største papiravisene vil entydig få en dårligere kvalitet med den konkrete utformingen av skattefradraget som ligger i omfordelingsalternativet, og vi foreslår en alternativ utforming som retter opp dette.

Språk Skrevet på norsk