Revisjonsplikten for norskregistrerte utenlandske foretak - en empirisk studie av små foretak

Type/nr A35/10
Skrevet av Hanne Frøyshov og Hanne Sælemyr Johansen

Vi ønsker med denne masterutredningen å komme med et empirisk begrunnet innspill i debatten om revisjonsplikt for små selskap. På bakgrunn av en empirisk sammenligning av regnskapskvalitet mellom reviderte aksjeselskap og ikke reviderte Norskregistrerte Utenlandske Foretak (NUF) finner vi ikke grunnlag for å hevde at det finnes noen signifikant forskjell i regnskapskvalitet mellom disse to selskapsformene. Dette resultatet tyder på at revisjon ikke nødvendigvis bidrar til å øke kvaliteten på små selskapers regnskap. Videre finner vi at brukergruppene som Finansdepartementet påpeker at revisjonen er ment å tjene, i stor grad er fraværende for små selskap. Vi supplerer med en lønnsomhetsanalyse for å undersøke hvorvidt det finnes tegn på at selskapsformen NUF benyttes til profittskifting til utlandet, det vil si skjuling av skattepliktige inntekter. Motsatt av hva den generelle oppfatningen i samfunnet later til å være, nemlig at NUF ofte er et skalkeskjul for useriøse aktiviteter, gjenspeilet i NOU 2009:4 sin omtale av NUF som ”… spesielt velegnet til å skjule skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet.”, finner vi ikke indikasjoner på at NUF utfører profittskifting, men at de har signifikant høyere skattbart resultat enn sammenlignbare aksjeselskap. På bakgrunn av dette, samt et uttalt behov for harmonisering med de internasjonale regelverk og et ønske om forenkling av regelverket for små selskap, finner vi ikke tilstrekkelig grunnlag til å anbefale en opphevelse av fritaket fra revisjonsplikten for NUF. Vår anbefaling er å avvente en eventuell revisjonsplikt til en grundigere utredning kan sannsynliggjøre dens behov.

Språk Skrevet på norsk