Multinasjonale selskapers skattemessige tilpasning av kapitalstruktur. En empirisk studie av norsk og britisk kontinentalsokkel

Type/nr A45/10
Skrevet av Bjørn Kristian Nielsen og Øyvind Våge Nilsen

Denne utredningen tar for seg multinasjonale selskapers skattemessige tilpasning av kapitalstruktur. Ettersom rentekostnader, i motsetning til utbytte, vanligvis er fradragsberettiget på selskapets hånd, vil skattesystemene i de landene et multinasjonalt selskap opererer, være svært avgjørende for en slik tilpasning. Vi viser hvordan slike konsern minimerer sin totale skattebyrde ved å drive profittflytting mellom datterselskaper i ulike land. For å belyse i hvilken grad multinasjonale selskaper tilpasser sin kapitalstruktur i praksis, vil vi også gjøre en empirisk studie på multinasjonale petroleumsselskaper på norsk og britisk sokkel. Vi gjennomgår derfor skattereglene i disse landene grundig.


Våre funn viser at multinasjonale petroleumsselskaper i høy grad tilpasser seg de skattemessige forskjellene som foreligger mellom norsk og britisk sokkel. Det foreligger betydelige forskjeller i bruken av gjeld mellom selskaper på norsk og britisk sokkel. Et norsk regime med høye skatter favoriserer bruk av gjeld. I tillegg ser man også at det foreligger egenskaper på konsernnivå som har betydning for gjeldsallokeringen. Våre funn impliserer dermed viktigheten av myndighetenes skattepolitikk i land hvor det foregår utvinning av petroleum.

Språk Skrevet på norsk