En teoretisk presentasjon av EVA og Beyond Budgeting i lys av styringspakken

Type/nr R12/10
Skrevet av Mari Helene Gillesvik og Brede Borgen Kristiansen

Dette er et utdrag av en konfidensiell utredning som er skrevet om økonomisk styring i Orkla. Her presenteres det teoretiske rammeverket for oppgaven. Vi har benyttet Malmi og Browns (2008) typologi av styringspakken til å strukturere og presentere normativ teori om de økonomiske styringssystemene Economic Value Added (EVA) og Beyond Budgeting. Deretter har vi gjennomført en kortfattet komparativ analyse av styringssystemene, hvor vi kommer frem til at det finnes både likheter og forskjeller mellom dem. Vi konkluderer med at EVA og Beyond Budgeting kan fungere sammen ved at man plukker noen dimensjoner fra hvert styringssystem som settes sammen til en helhetlig styringspakke.


 

Språk Skrevet på norsk