Empirisk undersøkelse av konkurransen i dagligvaremarkedet. Anvendelse av diversjonsrater for fusjonsvurdering

Type/nr A24/10
Skrevet av Nina Halleraker og Grethe Wiig

I mastergradsutredningen skal vi foreta markedsavgrensning av dagligvaremarkedet, og undersøke graden av konkurranse mellom dagligvarebutikker. Oppgaven er inspirert av en lignende studie i England, Competition Commissions undersøkelse av Somerfields oppkjøp av Wm Morrison Supermarkets plc. Vi vil samtidig ta sikte på å utbedre en del av kritikken som er reist mot studien. Med utgangspunkt i dagligvaremarkedet på Voss, undersøker vi hvilke aktører som er nære konkurrenter ved hjelp av en spørreundersøkelse. Vi vil benytte diversjonsrater, som fanger opp konkurranseintensiteten mellom de ulike butikkene. I en fusjonssak vil det være avgjørende å vite om butikkene er nære konkurrenter, ettersom de etter fusjonen vil være kontrollert av samme eier. Vi vil benytte kritisk tap analyse for å vurdere hvorvidt en eventuell fusjon vil ha en konkurransebegrensende effekt, i så stor grad at den fusjonerte enheten er i stand til å foreta en lønnsom prisøkning. Vi vil basere analysen på både asymmetrisk og symmetrisk SSNIP. Avslutningsvis vil vi utarbeide en regresjonsmodell med sikte på å estimere diversjonsrater.

Språk Skrevet på norsk