Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune

Type/nr R07/09
Skrevet av Inger-Beate Pettersen
Denne rapporten presenterer en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune. Programmet ble gjennomført i perioden 2002-2008. Bakgrunnen for omstillingsprogrammet var nedlegging av Haslemoen leir med bortfall av ca. 260 arbeidsplasser. Den overordnede målsettingen for programmet har vært å støtte verdiskapende prosjekter i både nye og eksisterende virksomheter, med strategiske innsatsområder rettet mot trafikk og motor- miljøet, reiseliv og trebearbeidende industri.
I rapporten beskrives programmets profil og satsingsområder samt omstillingsprogrammets organisering og arbeidsmåter. Deretter gir vi en oversikt over prosjekter og aktiviteter som er gjennomført i programperioden. Videre diskuterer vi resultater fra omstillingsarbeidet langs ulike resultatdimensjoner. Til slutt gjøres en oppsummerende drøfting hvor vi vurderer måloppnåelse i programmet. Evalueringen baserer seg på foreliggende dokumentasjon fra programmet, intervjuer og en spørreundersøkelse blant deltakerne i programmet.
Sluttevalueringen er gjennomført på oppdrag fra Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune.
Språk Skrevet på norsk