Relasjoner mellom bedrifter i marin sektor i Hordaland og FoU-institusjoner

Type/nr A39/09
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen

Formålet med studien er å kartlegge hvilke relasjoner det er mellom bedriftene innenfor marin sektor i Hordaland og FoU-institusjoner (universiteter/høyskoler, private og offentlige forskningsinstitutter). Analysen avdekker hvor bedriftene henter sine innovasjonsimpulser, og da særlig hvilken rolle FoU-institusjoner spiller, i hvilken grad bedriftene inngår i innovasjonssamarbeid med andre bedrifter og FoU-institusjoner, og hvilke innovasjonshindringer bedriftene opplever, og da særlig hvorfor de eventuelt vurderer det som vanskelig å etablere relasjoner mot FoU-institusjoner. Datagrunnlaget for analysen er en spørreundersøkelse blant bedrifter i Hordaland som ble gjennomført høsten 2009. Oppdragsgiver er Fiskeriforum Vest og Business Region Bergen. Analysen inngår som en del av det såkalte MareLife-prosjektet (www.marelife.no).

Språk Skrevet på norsk