Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv. Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Type/nr R23/09
Skrevet av Ingvild Jøranli

Denne rapporten drøfter i hvilken grad VRI-programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) har bidratt til å styrke samhandlingen mellom kunnskapsinstitusjonene og det regionale næringslivet i Hordaland. Studien ser både på institusjonelle, individuelle og territorielle forhold som antas å påvirke kunnskapsinstitusjonenes involvering. Evolusjonær økonomisk geografi og relasjonell økonomisk geografi danner det teoretiske rammeverket for studien. Rapporten viser at kunnskapsinstitusjonenes deltakelse i VRI Hordaland er avhengig av deres tradisjoner for næringslivssamarbeid, samt hvordan de enkelte fagmiljøene er tilpasset den type næringsrettet samhandling og innovasjonsforståelse som VRI legger til rette for. Datagrunnlaget for analysen er intervjuer med representanter for kunnskapsinstitusjonene i Hordaland og andre sentrale aktører i VRI-prosjektet i Hordaland. I tillegg er dokumenter og rapporter fra VRI Hordaland gjennomgått. Rapporten inngår som en del av SNFs følgeevaluering av VRI-satsingen i Hordaland.

Språk Skrevet på norsk