Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call?

Type/nr A08/09
Skrevet av Martine Ryland
I denne utredningen vurderer jeg hvordan termineringsavgifter påvirker små mobiloperatører som One Call. Først ser jeg på utviklingen i mobilmarkedet generelt, for så å fokusere på One Call. Jeg ser på selskapets pris- og kostnadsstruktur. Deretter presenterer jeg teori om termineringsavgifter med fokus på regulering. Jeg presenterer to modeller der jeg forutsetter at kunder er uvitende om hvilket nettverk de ringer til. Utredningen avrundes med en analysedel der jeg støtter opp om antagelsen om kundeuvitenhet med en undersøkelse og diskuterer situasjonen i Norge i forhold til teorien. Til slutt i analysen ser jeg på hvilke konsekvenser regulering av termineringsavgifter har for One Call, og runder av med en konklusjon.

Summary
In this paper I evaluate how termination fees affect small mobile companies like One Call. First I look at the general development in the mobile market, and then focus on One Call. I look at the company’s price- and cost structure, and present theory about termination fees with focus on regulation. I present two models where I assume that customers are ignorant about which network they are calling. The paper closes with an analysis where I support the assumption about customer ignorance with a survey, and discuss the situation in Norway in relation to the theory. At the end of the paper I look at which consequences the regulation of termination fees have for One Call, and conclude.
Språk Skrevet på norsk