En gjennomgang av statens lederlønnssystem

Type/nr R05/09
Skrevet av Iver Bragelien og Aksel Mjøs
Statens lederlønnssystem har en robust utforming og er godt tilpasset de trendene vi ser for lederavlønning i samfunnet for øvrig. Lederlønnssystemet har på en god måte bidratt til å utvikle prosessene for kravsetting og oppfølging, og lederne har som gruppe hatt en tilfredsstillende lønnsutvikling de siste ti årene. Rekrutterings¬hensyn tilsier imidlertid større differensiering mellom lederne, og mange savner en sterkere kobling mellom oppnådde resultater og lønn. Fag-departementene bør vurdere hvordan de kan videreutvikle sin egen praktisering av leder¬lønns-systemet, og ansvar og myndighet bør i størst mulig grad delegeres.
Språk Skrevet på norsk