Det norske TV-markedet - Hvorfor tilbyr distributørene kanalpakker, og vil sluttbrukerpris påvirkes av distributørenes kostnadsendringer ved overgang til enkeltkanalvalg?

Type/nr A42/09
Skrevet av Peder Dalbæk Bruknapp og Anne Marthe Harstad

I utredningen starter vi med en kartlegging av dagens TV-marked samt konkurranseforholdene i markedet. Deretter presenterer og anvender vi teori for bundling med det formål å forklare dagens praksis i TV-markedet, hvor distributørene tilbyr grunnpakker, temapakker og et lite utvalg av kanaler enkeltvis. Unntaket er RiksTV, som denne høsten introduserte tilbudet ”Fritt Valg”, hvor man kan abonnere på kanaler enkeltvis uten å være tilknyttet grunnpakke. Ved å anvende teori for bundling av to goder, finner vi at ren bundling er mest lønnsomt for distributøren, gitt at han står overfor en lav marginalkostnad. I anvendelse av teori for bundling av flere enn to goder ser vi nærmere på hvordan fordelingen av konsumentenes reservasjonspriser kan medføre at bundling i ren form ikke nødvendigvis er det mest lønnsomme for en distributør, noe som kan forklare tilbud av kanaler enkeltvis samt inndeling av kanaler i temapakker. Vi fortsetter utredningen med å se nærmere på kostnadsendringer distributørene vil stå overfor ved en overgang til enkeltkanalvalg. Etter å ha presentert et rammeverk, går vi gjennom en rekke kostnadsendringer vi ser som relevante, med det formål å se hvorvidt kostnadsendringene vil påvirke sluttbrukerprisen. Dersom sluttbrukerprisen øker betraktelig som følge av overgang til enkeltkanalvalg, vil et pålegg om tilbud av enkeltkanalvalg innebære at konsumentene må betale en dyr pris for økt valgfrihet. Vi har funnet at noen av de kostnadsmessige endringene som oppstår vil kunne gi seg utslag i økt abonnentavgift snarere enn økt sluttbrukerpris. Avslutningsvis i utredningen trekker vi frem betydningen våre funn kan ha for en eventuell beslutning om en regulering til enkeltkanalvalg.

Språk Skrevet på norsk