Vekst i havbruk - En samfunnsøkonomisk analyse av gevinstpotensialet

Type/nr R10/08
Skrevet av Ivar Gaasland
Oppdrett av laks og ørret er en relativt ny næring i Norge som har opplevd en sterk vekst siden oppstarten på 1970-tallet. I dag har næringen en høyere førstehåndsverdi enn totalt for villfanget fisk i Norge. Forskning på sykdommer, fiskeernæring, velferd, reproduksjonsbiologi, avl og oppdrettsteknologi har hatt en vesentlig betydning for næringens utvikling, vekst og produktivitet. En har i stor grad klart å komme forbi flaskehalser som har oppstått i forbindelse med produksjonen. Disse har i første rekke vært forhold knyttet til markedsadgang, sykdom, fiskens vannmiljøkrav og problemer knyttet til miljøpåvirkning.

De siste 10 årene har den årlige produksjonsveksten vært på over 10 %. Til tross for betydelige svingninger har næringen hatt en relativt god lønnsomhet over tid. Den (uveide) gjennomsnittlige driftsmarginen i perioden 1991-2006 var på 8 %, som sammenfaller med driftsmarginen i 2004 - basisåret i modellen (FOOD.CGE.MOD041) som skal benyttes i denne analysen.
Språk Skrevet på norsk