Utvikling av eierstrukturen på Oslo Børs - børsnoterte selskaper 1994 - 2007

Type/nr R14/08
Skrevet av Trond Døskeland & Aksel Mjøs
Prosjektet har studert selskapenes eierstruktur og investorenes porteføljer på Oslo Børs for årene 1994-2007. Rapporten dokumenterer at tradisjonelle norske investorsektorer har en fallende eierandel, samtidig som deres internasjonale andel av porteføljen øker. De eiersektorene som øker mest er utenlandske aksjonærer og private selskaper, om man utelater statens andel i privatiserte selskaper. Eierkonsentrasjonen i de børsnoterte selskapene øker også, særlig de siste 3 – 5 år, de største aksjonærene får en stadig mer dominerende rolle. Blant investorene øker utenlandske forvalterregistrerte aksjonærer (nominees) spesielt mye og disse ser ut til å investere indeksnært. Prosjektet analyserer kvartalsvise data fra Verdipapirsentralen og ble finansiert av Folketrygdfondet.
Språk Skrevet på norsk