Sluttevaluering av MåltidsArena

Type/nr R07/08
Skrevet av Kari Anne K. Drangsland & Stig-Erik Jakobsen
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har på oppdrag fra MåltidsArena og Innovasjon Norge utført en sluttevaluering av MåltidsArena.

MåltidsArena ble gjennomført som et Arena-prosjekt i Rogaland i perioden 2005 til 2007.

I sluttevalueringen drøfter vi prosjektets organisering og profil, hvilke aktiviteter som er iverksatt, samt resultater og måloppnåelse i prosjektet. Datagrunnlaget for evalueringen er foreliggende dokumentasjon (søknader, årsrapporter,resultatrapporter, web-sider m m), samt intervjuer med 20 sentrale aktører i prosjektet. Representanter for MåltidsArena har kommet med innspill til opplegg og gjennomføring av analysen, og har i tillegg fått anledning til å kommentere foreløpige funn og betraktninger. Alle konklusjoner og vurderinger står imidlertid for forfatternes egen regning.
Språk Skrevet på norsk