Økonomisk styring i helseforetak – avdelingslederens holdning til økonomiansvar

Type/nr R06/08
Skrevet av Kari Nyland og Katarina Østergren
Formålet med denne rapporten er å undersøke hvordan det økonomiske ansvaret er definert, oppfattet og fulgt opp på avdelingsnivå i sykehusene, og hvordan avdelingsledere oppfatter og aksepterer økonomiansvaret. Undersøkelsen omfatter avdelingsledere ved totalt 7 helseforetak i de tre regionene Helse Midt-Norge, Helse Sør og Helse Nord. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført tidligere i Helse Øst og Helse Vest (med data fra 2005). Rapporten konkluderer med at forventninger som ble stilt til helsereformen om økt økonomisk ansvarlighet, ikke nødvendigvis er oppfylt ettersom det er en diskrepans mellom norm, praksis og bruk. Det ser ut som om en stor del av avdelingslederne i helseforetakene har tatt til seg den nye tenkningen og har et bevisst forhold til økonomistyringen. Normsystemet knyttet til strategi, budsjettering og oppfølging følger læreboka. Det er imidlertid uklarheter knyttet til prioritering mellom ulike målsettinger i foretakene. Dette er med på å legitimere budsjettoverskridelser. Bruken av styringsinformasjon er i stor grad rettet mot å gi forklaring på avvik mellom plan og handling. Styringsinformasjon blir i mindre grad brukt som grunnlag for beslutningstaking og tilpasning av driften. Dette indikerer at avdelingsledernes økonomiansvar er begrenset til et rapporteringsansvar. Selv om det er forskjeller mellom de ulike helseforetakene, viser studien at avdelingsledere ved helseforetakene til en viss grad har en strategisk orientering der de er aktive og tar beslutninger knyttet til strategi og budsjettprosessen. Dette er i motsetning til tidligere studier som har pekt på en lav interesse for økonomiske spørsmål fra medisinske avdelingsledere.
Språk Skrevet på norsk