Evaluering av Arena-prosjektet Konvekst etter tre års drift (2005-2007)

Type/nr R32/08
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen
Konvekst startet opp som et hovedprosjekt i Arena-programmet i januar 2005. På oppdrag fra Konvekst har SNF gjennomført en evaluering av de tre første driftsårene (2005-2007). Formålet med Konvekst er å styrke kultur- og opplevelsesnæringene i Innlandet (Oppland og Hedmark), med et særlig fokus mot opplevelsesbasert reiseliv, store arrangementer og film/medier. I evalueringen vurderer vi gjennomføringen av Konvekst, resultater av Konvekst etter tre års drift og i hvilken grad Konvekst har oppnådd det som var intensjonene når man startet opp. Evalueringen baserer seg på gjennomgang av foreliggende dokumentasjon (søknader, årsrapporter, beskrivelser av delprosjektet m.m.) og informantintervjuer med 12 personer som på ulike måter har deltatt i prosjektet. Her inngår både prosjektledelsen, representanter for styringsgruppen, næringslivsaktører og representanter for offentlige institusjoner.
Språk Skrevet på norsk