Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot

Type/nr R16/07
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen
Denne rapporten presenterer en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Programmet ble startet i 2001 og ble avsluttet våren 2007. Den overordnede målsetningen for programmet har vært å bidra til økt verdiskapning og nye lønnsomme arbeidsplasser i kommunen gjennom å styrke grunnlaget og utviklingsevnen i eksisterende virksomheter, samt stimulere til ny næringsvirksomhet. I rapporten diskuterer vi først programmets organisering og profil. Deretter tar vi for oss aktiviteter i programmet, og ser nærmere på hva man har oppnådd på de ulike områdene. Dette etterfølges av en diskusjon av resultater av arbeidet langs ulike resultatdimensjoner. Avslutningsvis gjøres det en oppsummerende drøfting hvor vi vurderer måloppnåelse i programmet. Datagrunnlaget for evalueringen er foreliggende dokumentasjon fra programmet og de iverksatte prosjektene, informantintervjuer med sentrale aktører i programmet og en spørreundersøkelse blant programdeltakere. Sluttevalueringen er gjennomført på oppdrag fra Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune.
Språk Skrevet på norsk