Sluttevaluering av MarinVEST

Type/nr R08/07
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen, Bernt Aarset og Aksel Rokkan
MarinVEST har inngått som et prosjekt i Arena-programmet, hvor Innovasjon Norge er operatør. På oppdrag fra MarinVEST har SNF gjennomført en sluttevaluering av dette prosjektet. Hovedprosjektet ble igangsatt på slutten av 2003 og avsluttet tidlig i 2007. Sentrale tema for evalueringen er organiseringen av prosjektet, aktiviteter i prosjektet, bedriftenes erfaringer med prosjektet og prosjektets resultater og måloppnåelse. I rapporten presenterer vi først et utvidet sammendrag. Deretter går vi igjennom organisering og gjennomføring av prosjektet, før vi tar for oss bedriftenes erfaringer. Evalueringen baserer seg både på informantintervjuer med personer som har vært involvert i prosjektet og på en spørreundersøkelse blant deltakende bedrifter. I tillegg har vi utnyttet foreliggende dokumentasjon.
Språk Skrevet på norsk