Midtveisevaluering av Arena-programmet

Type/nr R01/07
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen, Knut Onsager, Aksel Rokkan og Torstein Nesheim
I samarbeid med NIBR har SNF gjennomført en midtveisevaluering av Arena-programmet. Programmet har henvendt seg til regionale næringsmiljøer hvor det er en konsentrasjon av bedrifter innenfor en verdikjede eller bransje samt relevante kompetansemiljøer, og hvor det er et potensial for å øke verdiskapningen og forekomsten av innovasjoner gjennom økt samspill mellom disse aktørene. Høsten 2006 var det igangsatt 21 hovedprosjekt i programmet. I midtveisevaluering analyserer vi organiseringen og innretningen av disse prosjektene, eksempelvis hvilke type aktører som er sentrale i gjennomføringen av prosjektene, hva som er prosjektenes profil og hvilke aktiviteter som er gjennomført. Hovedfokuset i evalueringen er rettet mot å avdekke og systematisere resultatene av prosjektenes aktiviteter. Viktige resultatdimensjoner er blant annet læring og kunnskapsutvikling blant de involverte aktørene, utvikling av nye nettverk og styrking av eksisterende nettverkt. I tillegg kommer innovasjon og verdiskapning i bedriftene. På bakgrunn av denne gjennomgangen, og med utgangspunkt i hva som var programmets opprinnelige rasjonale og målsetning, drøfter vi deretter programmets måloppnåelse. Avslutningsvis presenteres våre anbefalinger for en videre utvikling av programmet.
Språk Skrevet på norsk