Kapasitet og allokering i fangst- og foredlingsleddet: En økonomisk modell

Type/nr R27/07
Skrevet av Stein Ivar Steinshamn
Dette arbeidet bygger videre på en modell som ble utviklet for å estimere ressursrenten i norske fiskerier. Modellen som blir brukt her, vil imidlertid også inkludere foredlingssektoren i fiskerinæringen og ikke bare fangstleddet. I tillegg er alle data som blir brukt oppdatert. Utvidelsen i den modellen som blir presentert her, er at nettofortjenesten i foredlingssektoren er med i målfunksjonen, og at forholdet mellom fangst og foredling er med som en bibetingelse. Det vil si at de viktigste prisene nå er priser etter foredling, dvs. inklusiv eventuell merverdi som er tilført produktene. Videre er det en viktig ny bibetingelse, nemlig at produksjonen av et foredlet produkt ikke kan overstige fangsten justert med konverteringsfaktoren som bestemmer forholdet mellom råfisk og foredlet produkt. Vi ser også på hvordan kapasitetsskranker i foredlingssektoren påvirker den optimale sammensetningen av produksjon av ferdige produkter.
Språk Skrevet på norsk