Indikatorer for lokal sårbarhet. Utredning av et analyseverktøy

Type/nr R22/07
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen, Frode Kristiansen, Kari Anne K. Drangsland, Torstein Nesheim
I denne rapporten skisseres det et forslag til et analyseverktøy for å avdekke lokal sårbarhet hvor fokuset rettes mot næringsmessig eller økonomisk sårbarhet. I distrikts- og regionalpolitikken er det viktig at man fanger opp potensielle problemer før kriser oppstår, slik at man kan iverksette omstillings- og utviklingstiltak på et relativt tidlig stadium. Ved utarbeidelse av verktøyet har vi vektlagt følgende premisser: i) sårbarhet må sees på som nettoeffekten av trusler og handlingskapasitet, ii) årsakene til negativ utvikling varierer mellom steder, og iii) kvantitative og kvalitative indikatorer og metoder må kombineres for å avdekke sårbarhet. I analysene har vi brukt kommune som basis analysenivå. Rapporten består av 3 ulike deler. I første del drøfter vi begrepet sårbarhet og presenterer deretter aktuelle indikatorer for å analysere lokal sårbarhet. I andre del av rapporten gjennomfører vi en uttesting av det skisserte indikatorsettet. Det gjøres først en kvantitativ analyse hvor vi beregner indikatorverdier pr kommune, før vi gjør kvalitativt orienterte eksempelstudier av utvalgte kommuner med høye verdier på de aktuelle indikatorene. I den avsluttende delen av rapporten drøfter vi våre erfaringer og gir innspill til en videreutvikling av analyseverktøyet. Analysen er gjennomført på oppdrag fra Innovasjon Norge og Kommunal- og regionaldepartementet.
Språk Skrevet på norsk