Hvordan håndtere konflikterende styringssystem? - en analyse av hvorfor og hvordan felleskonstnader fordeles

Type/nr R05/07
Skrevet av Katarina Østergren og Unni Bergtun Meyer
Helseforetakenes finansieringssystem har iboende incentiver til å vri ressurser fra psykisk helsevern til somatikk. Til tross for dette har ikke vår studie kunnet avdekke at ressursbruken i helseforetakene bevisst vris vekk fra psykisk helsevern. Fordeling av indirekte kostnader som er felles for somatikk og psykisk helsevern, kan være et virkemiddel som ledelsen kan benytte seg av til å påvirke ressursfordeling og ressursforbruk. Denne studien studerer hvordan helseforetakene fordeler felleskostnadene mellom somatikk og psykisk helsevern, og hvilke vurdering som legges til grunn for fordelingen. På bakgrunn av dette undersøkes det om det forekommer vridning av psykisk helseverns ressurser til fordel for somatikken. Våre resultat viser at ingen av helseforetakene vi studerte har en optimal fordeling av indirekte kostnader. Alle helseforetak påpekte at målsetningen med kostnadsfordelingen er å framskaffe et så riktig økonomisk bilde som mulig, men måten de fordeler indirekte kostnader på i dag fremskaffer ikke det. For at helseforetakene skal få et riktig økonomisk bilde av somatikk og psykisk helsevern er det viktig at de bruker ressurser på å skille kostnadene rettmessig mellom disse enhetene. For å få dette til må de være konsekvente på hvilke valg de legger til grunn ved fordelingene. Alle kostnadene, både volumavhengige og volumuavhengige indirekte kostnader, må fordeles, og ledelsen må kommunisere viktigheten av kostnadsfordelingen ut til alle ansatte i helseforetaket. Det er viktig at alle ansatte er med på den økonomiske tankegangen da det ofte er de som setter i gang prosesser som tar opp ressurser og dermed genererer kostnader. De tre helseforetakene jobber aktivt med å forbedre kostnadsfordelingene, men det er som sagt mangler i måten kostnadene fordeles på. Når det gjelder hvordan sentrale aktører forholder seg til fordelingen mellom somatikk og psykisk helsevern viser vår studie at ledelsen i de tre studerte helseforetakene er veldig bevisst på at psykisk helsevern skal prioriteres. Samtidlig har det vært utfordringer knyttet til ansettelser av kvalifisert personell i psykisk helsevern som gjort at det har vært vanskelig å øke aktiviteten i psykisk helsevern i den takt de ønsket.
Språk Skrevet på norsk