Globetrotterne - Norsk økonomi i en verden med fri handel, arbeidsvandring og internasjonaliserte bedrifter

Type/nr R11/07
Skrevet av Kjetil Bjorvatn, Victor D. Norman, Linda Orvedal, Stig Tenold i samarbeid med Jan I. Haaland og Hans Jarle Kind
Denne rapporten belyser hvordan globaliseringen vil påvirke norsk næringsstruktur og utenrikshandel de neste 50 årene. Globalisering fører til at Norge vil stå overfor en helt ny utenriksøkonomi. De vestlige lands handel med Kina og India gir norske kapital- og kunnskapsintensive virksomheter enorme muligheter. Samtidig kan Kina og India komme til å erstatte store deler av vår tradisjonelle vareproduksjon, arbeidsvandrere fra Øst-Europa kan utgjøre en betydelig del av arbeidsstyrken, og norske bedrifters direkteinvesteringer i utlandet vokser så raskt at vi mot midten av århundret kan få halvparten av valutainntektene fra virksomhet utenfor landets grenser.

Rapporten er skrevet som en videreføring og utvidelse av SNF-Rapport 30/06 De gode hjelperne - Virkninger av utviklingen i Kina og India for norsk økonomi. Utvidelsen består i at vi i tillegg til handelsvirkningene også ser på arbeidsinnvandring og direkteinvesteringer ute. Videreføringen består i at vi forankrer analysen i en numerisk modell (NOK) som er utviklet spesielt for dette formålet. NOK-modellen er en generell likevektsmodell som får frem utviklingsbanen for norsk økonomi frem til år 2060. Modellen fanger opp både langsiktige likevektsmekanismer og tilpasningen mot likevekt når det gjelder sparing og kapitaloppbygging, allokering av ressurser mellom sektorer, norske bedriftsinvesteringer ute, endring i arbeidsstyrkens størrelse og utdanningsnivå, og arbeidsvandring til Norge. I tillegg tar modellen hensyn til at det er positiv klyngedynamikk i de kunnskapsintensive delene av norsk k-sektor.

Språk Skrevet på norsk