Følgeevaluering av Kompetansemegling. Bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)

Type/nr R10/07
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen og Ingvill Stensheim
SNF har fått i oppdrag av Norges forskningsråd å gjennomføre en følgeevaluering av programmet Kompetansemegling. Hovedmålsetningen for dette programmet har vært "å fremme økt innsats på forskning og utvikling hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring for å øke bedriftens innovasjonsevne - og dermed verdiskapningen og konkurransekraften". Evalueringen har fulgt programmet fra april 2005 til juni 2007. I den første underveisrapporten (SNF-rapport 08/06) ble det fokusert på utfordringer og erfaringer i forbindelse med oppstart og implementering av programmet. I den foreliggende rapporten rettes fokuset mot bedriftenes erfaringer med virkemiddelet og resultater av de iverksatte bedriftsprosjektene. Datakildene for denne rapporten er

i) spørreundersøkelse blant bedrifter som har avsluttet sine bedriftsprosjekter,
ii) spørreundersøkelse blant forskere/fagpersoner som har vært involvert i bedriftsprosjekter og
iii) case- eller eksempelstudier av utvalgte bedriftsprosjekter.

Rapporten oppsummerer viktige funn fra de tre undersøkelsene og drøfter programmets måloppnåelse.

Språk Skrevet på norsk