Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon

Type/nr A38/07
Skrevet av Erik Døving, Rune Lines og Anita Tobiassen
Dette notatet redegjør for diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon. Verktøyet består av et spørrebatteri som inngår i en større spørreundersøkelse blant medarbeidere i grunnskolen og videregående skole, og er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Notatet redegjør også for teoribakgrunn og for tidligere forskning som spørrebatteriet bygger på.
Språk Skrevet på norsk