Beyond Budgeting i Statoil - En analyse av implementering og bruk av nye prinsipper for virksomhetsstyring

Type/nr R12/07
Skrevet av Kjersti Ressem Grostad
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statoil ASA og inngår i prosjekt 7970 Styringssystemer. Rapporten omhandler innføringen av en ny styringsmodell i Statoil som innebærer å gå vekk fra tradisjonell budsjettstyring. Den nye styringsmodellen er basert på prinsippene for Beyond Budgeting, som beskrevet av Jeremy Hope og Robin Fraser (2003). Rapporten ser på implementering og bruk av den nye styringsmodellen i tre ulike enheter i selskapet, og hvilke endringer som har funnet sted i praksis for disse. Den viktigste utfordringen ved implementeringen er at en ikke bare skal gå vekk fra budsjettet, men også vekk fra den tankegangen og mentaliteten som tradisjonell budsjettering representerer. Bruken av styringsmodellen i de tre enhetene i Statoil tyder på at en i stor grad har lykkes med å få til denne tankegangsendringen. Enhetene setter mer ambisiøse mål, samtidig som planene blir mer realistiske. Den nye styringsmodellen gir større fokus på verdiskaping og kontinuerlig forbedring, og den sikrer helhet og sammenheng fra strategi til handling. Endringene gir dermed økt grunnlag for måloppnåelse.
Språk Skrevet på norsk