Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag - Tilnærminger og utfordringer i tidlig fase

Type/nr R06/07
Skrevet av Kjell J. Sunnevåg
I denne rapporten presenteres en samling artikler som tar for seg ulike faglige utfordringer og faglige tilnærminger til å vurdere alternative konsept i en tidlig fase. Artikkelsamlingen er finansiert gjennom forskningsprogrammet Concept. Dette er et program som skal utvikle kunnskap som sikrer bedre ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Concept-programmet utføres ved NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport. Oppdragsgiver for Concept-programmet er Finansdepartementet. Kjell J. Sunnevåg, forskningssjef ved Samfunns- og næringslivsforskning AS har vært redaktør for artikkelsamlingen.
Språk Skrevet på norsk