Analyser og simuleringer i inntektsrammereguleringsmodellen for nettbransjen fra 2007

Type/nr R14/07
Skrevet av Thomas Haave Askeland og Bjørn Fjellstad
I denne rapporten gjennomfører vi analyser på inntektsrammereguleringsmodellen for nettselskapene i Norge som ble innført 1. januar 2007. Vi går nøye gjennom reguleringsmodellens behandling av normkostnaden i modellen, og ser særlig på effektivitetsanalysene som gjennomføres ved en såkalt Data Envelopment Analysis-modell. I rapporten argumenterer vi for at det kan eksistere aldersskjevheter i datasettet, og at disse bør og kan justeres for i effektivitetsanalysene. Vi vil vise at denne justeringen kan gjøres ved å innføre en aldersparameter i datasettet. I tillegg har vi analysert hvordan kalibreringseffektene i reguleringsmodellen påvirker bransjens totale inntektsramme samt inntektsrammen for det enkelte nettselskap. Slik kalibreringen er presentert mener vi at den ikke fungerer etter sin hensikt, og bør justeres for å kunne gi bransjen referanserenten i avkastning.
Språk Skrevet på norsk