Utvikling av norsk petroleumsvirksomhet - Forslag til forskningsprogram

Type/nr A61/06
Skrevet av Svein Ulset
Arbeidsnotatet skisserer ideer til et forskningsprogram for utvikling av norsk petroleumsnæring. Notatet tar utgangspunkt i myndighetenes målsetting om realisering av den langsiktige utviklingsbanen for norsk petroleumsvirksomhet og skisserer sentrale forskbare problemstillinger knyttet til aktørenes forskjellige roller og muligheter for utvikling av mer verdiskapende konkurranse og samarbeid som igjen utgjør sentrale betingelsene for realisering av den langsiktige utviklingsbanen. I sentrum for næringsutviklingen står de internasjonale leverandørbedriftene og serviceselskapene i skarp internasjonal konkurranse om oppdrag for oljeselskapene, basert på teknologi som de enten har utviklet selv, i samarbeid med andre, eller som de har lisensiert eller kjøpt inn.

Spørsmålet vi stiller i denne forbindelse er om ikke en betydelig mer vekstkraftig utvikling av norsk petroleumsnæring kan oppnås ved å sikre norsk teknologi og kompetanse tilgang til mer ekspansive og kreative miljøer ved bruk av mer produktive kontrakter og relasjoner. Til å besvare dette spørsmålet velger vi å fokusere på de tre hovedaktørene: myndighetene, leverandørbedriftene (oljeserviceselskapene) og oljeselskapene. Hver for seg og samlet har disse gode muligheter til å fremme utviklingen av en mer vekstkraftig norsk petroleumsnæring, også internasjonalt. I notatet skisseres disse mulighetene som problemstillinger og foreløpige hypoteser (diagnoser) som utvikles på bakgrunn av næringens visjoner, status og den senere tids utviklingstrekk (symptomer). Mer presise hypoteser om disse forhold er under utvikling og testing ved Norges Handelshøykole som ledd i to doktorgradsarbeider, det ene om samarbeidsforholdene mellom leverandører og oljeselskap på norsk sokkel og det andre om organisering av utvinningslisenser i Norge og Russland. Notatet avsluttes med et forslag til hvordan det videre forskningsarbeidet bør organiseres og finansieres.

Språk Skrevet på norsk