Priskommunikasjon i norske aviser En økonomisk og konkurranserettslig analyse

Type/nr R19/06
Skrevet av Lars Vatnaland
Denne rapporten analyserer priskommunikasjon i media. Med utgangspunkt i økonomisk teori og et empirisk materiale bestående av 88 avisartikler som inneholder priskommunikasjon, lanseres syv relevante mekanismer. Disse er: Strategisk binding gjennom å risikere dårlig rykte, strategisk binding ved prisgaranti, lansering av fokuspunkt, utveksling av fremtidig pris, supplement til et stilltiende samarbeid, invitasjon til samarbeid og informativ avskrekking. En konkurranserettslig drøfting konkluderer med at priskommunikasjon i enkeltstående avisartikler neppe kan anses å kunne bryte Konkurranselovens §10, men at supplerende faktorer som annen kontakt, konkludent atferd eller relaterte avisartikler til sammen kan utgjøre en helhet som medfører en overtredelse av Konkurranseloven. Det sluttes at 5 enkeltstående avisartikler og en samling på fem dialogpregede avisartikler har klart konkurranseskadelige potensial, og at Konkurransetilsynets praksis på feltet, med kun ett betydelig unntak, er sammenfallende med hva som kan anbefales fra et økonomisk synspunkt.
Språk Skrevet på norsk