Petrorettet næringsliv i Norge: TILTAKENDE INTERNASJONALISERING OG GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

Type/nr A37/06
Skrevet av Per Heum, Eirik Vatne og Frode Kristiansen
SNF har fire ganger de siste 6-7 årene kartlagt markedsorienteringen til foretak etablert i Norge og som leverer varer og tjenester til oppstrøms petroleumsvirksomhet. Disse kartleggingene er utført på oppdrag for Olje- og energidepartementet. I dette notatet sammenstiller vi resultater fra disse studiene for å vise hvordan internasjonalisering har preget foretak som inngår i det vi kaller norsk petrorettet næringsliv de siste 10 årene. Fokus er på hvordan den internasjonale orienteringen til disse foretakene har endret seg over tid: Hvordan har deres virksomhet som retter seg mot andre petroleums-regioner enn den norske forandret seg? I hvilken grad varierer de petrorettede foretakenes internasjonalisering med foretakenes størrelse og ulike segmenter av det petrorettede næringslivet? Hvilke utenlandske petroleumsregioner betjenes, og har det skjedd noen endringer i så henseende siden midt på 1990-tallet?
Språk Skrevet på norsk