Optimal kapitalstruktur basert på strukturelle kredittrisikomodeller

Type/nr R23/06
Skrevet av Filip Aven og Terje Monsen
I denne rapporten finner vi optimal kapitalstruktur og yield spread basert på strukturelle kredittrisikomodeller. Først utleder vi en benchmarkmodell med Leland (1994) som utgangspunkt, hvor vi tar hensyn til skattefordeler og konkurskostnader knyttet til gjeld. Det åpnes opp for å la konkursnivå og kupong bestemmes endogent. Modellen utledes analytisk. Vi foretar komparativ statikk av parametere i modellen med utgangspunkt i begrunnede referanseverdier. Resultatene av modellen blir drøftet i forhold til empiri. Det gis innblikk i hvordan modellen kan anvendes i praksis. Deretter utvikler vi en ny modell basert på den senere tids forskning innenfor området strukturelle kredittriskomodeller. Vi tar utgangspunkt i en EBIT-basert prosess. I denne modellen går vi nærmere inn på prosedyrene ved konkurs – det skilles mellom en likvideringsprosess og en reorganiseringsprosess. Videre tar vi for oss en stokastisk renteprosess, og vi åpner for at gjelden kan restruktureres. Det benyttes simulering som løsningsverktøy. Også her foretas komparativ statikk. Resultatene fra den nye modellen sammenlignes og drøftes både i forhold til empiri og benchmarkmodellen.
Språk Skrevet på norsk