Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2005

Type/nr A28/06
Skrevet av Per Heum, Frode Kristiansen, Eirik Vatne og Wibecke Wiig
SNF har for femte gang gjennomført en spørreundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet i 2005. De petrorettede selskapene hadde i 2005 i gjennomsnitt 46% av sin petrorettede omsetning til oppstrøms petroleumsvirksomhet i utlandet. Denne andelen har vært klart økende over tid, noe som underbygger at petrorettede selskap med industriell base i Norge i økende grad evner å fremstå som konkurransedyktige også utenfor norsk sokkel. Selv om det petrorettede næringslivet omfatter mange selskap, er det et fåtall som står for mesteparten av virksomheten. Over 90% av det registrerte salget i utlandet finner sted i 23 konsern og foretak. Målt i omsetning var Sør-Asia/Australia det viktigste utenlandsmarkedet i 2005, tett fulgt av UK/Nordsjøen. Som tredje viktigste region finner vi USA/Canada. Dessuten er salget til Vest-Afrika (Angola/Nigeria) og Sør-Amerika (Brasil, Venezuela) også betydelig.

I løpet av vel 10 år har det petrorettede næringslivet i Norge opparbeidet markedsposisjoner over så å si hele kloden, og ikke først og fremst i nærområdene i Nordsjøen. Kontakt med norske oljeselskap oppgis å ha hatt en langt større betydning for kontrakts-oppnåelse enn i forrige undersøkelse. Også for respondentenes kontakt med engineering-selskaper (både norske og utenlandske) ser vi samme tendens. En større del av bedriftene enn tidligere oppgir også at INTSOK har spilt en rolle for deres suksess utenlands På bakgrunn av besvarelser fra nær alle de største aktørene, kan nivået på totalt petroleumsrelatert utenlandssalg fastsettes med større sikkerhet enn i enkelte tidligere undersøkelser. Med basis i datamaterialet, har vi anslått totalt petroleumsrelatert utenlandssalg i 2005 til å være 49 milliarder NOK.

Språk Skrevet på norsk