Norsk fiskerinæring - handelsbarrierer og strategisk handelspolitikk

Type/nr R05/06
Skrevet av Torbjørn Lorentzen
Norsk fiskerinæring har i løpet av de siste årene eksportert fiskevarer for ca. 30 mrd. kroner per år. 90 % av inntektene blir realisert ved salg til andre land. 14000 heltidsfiskere, 11000 sysselsatte i industrien og 2500 innen oppdrett av laks og ørret er avhengig av å ha mest mulig friksjonsfri adgang til eksportmarkedene. Det viser seg at næringen møter en rekke handelsbarrierer som påvirker konkurransesituasjon, prissetting og inntekter. Foreliggende rapport gjør rede for et utvalg metoder som kan anvendes til å beregne de samfunnsøkonomiske effektene av handelsbarrierer. Rapporten drøfter også hva som menes med strategisk handelspolitikk. Begrepet er først og fremst brukt i analyse av markeder med fåtallsdominans og myndighetenes mulighet til å føre en kreativ næringspolitikk som kan påvirke konkurranseforholdet og bedre inntektsmulighetene til landets bedrifter. Rapporten analyserer betingelser for å føre strategisk handelspolitikk, og om det kan finnes områder i fiskerinæringen hvor denne type politikk kan anvendes med tanke på å øke verdiskapningen.
Språk Skrevet på norsk