Nettregulering 2007 Effektivitetsmåling, gjennomsnittlig effektivitet og aldersparameter

Type/nr R37/06
Skrevet av Endre Bjørndal og Mette Bjørndal
I reguleringsmodellen som skal brukes for nettselskaper i kraftsektoren fra 2007, benyttes målestokk-konkurranse. Nettselskapenes inntekt bestemmes som et vektet gjennomsnitt av en kostnadsnorm og selskapets egen kostnad. Egne kostnader vil baseres på regnskapsførte kostnader 2 år tilbake i tid, mens kostnadsnormen er basert på resultatene fra sammenlignende effektivitetsanalyser (data envelopment analysis, DEA). I denne rapporten ser vi nærmere på ulike DEA-modeller. Vi ser også på insentivegenskaper i reguleringsmodellen og effekten av variasjon og usikkerhet i data. Vi diskuterer betydningen av modell-spesifikasjon på gjennomsnittlig effektivitet, og hvordan effektivitetsanalysene kan justeres slik at bransjen i snitt oppnår tilnærmet normal-avkastning. Siden kapitalkostnadene er basert på regnskapsførte størrelser, vil alder kunne påvirke effektivitetsanalyser og kostnadsnormer. I rapporten diskuterer vi en foreslått aldersparameter som skal korrigere for alderseffekten.
Språk Skrevet på norsk