Meglerhusene på Oslo Børs - Analytikeres informasjonsmiljø og egenskaper ved analytikeres resultatestimater

Type/nr R10/06
Skrevet av Marius Aabø
Denne utredningen tar for seg analytikeres rolle som informasjonsformidlere i markedet og egenskaper ved analytikeres resultatestimater på selskaper ved Oslo Børs i perioden fra 1997 til 2004. Utredningen gir et teoretisk rasjonale for analytikere gjennom diskusjon av markedseffisiens, verdsettelsesmodeller og behovet for et objektivt måltall. Videre belyser utredningen teori rundt egenskaper ved analytikerestimat, og fremmer hypoteser i forhold til estimatenes nøyaktighet, skjevhet og effisiens. Hypotesene testes empirisk, og de viktigste resultatene viser at analytikere er mer nøyaktige enn tidsseriemodeller, at treffsikkerheten er høyere for selskaper som forventes å gjøre det bra, at analytikere er mer positive til teknologiselskaper og selskaper som meglerhuset deres har forretningsforhold til, og at analytikere er ineffisiente ved at de overreagerer på tidligere resultatutvikling og ikke inkluderer all tilgjengelig informasjon i sine estimater.
Språk Skrevet på norsk