Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon. Regelverk, generelle vurderinger og erfaring

Type/nr R29/06
Skrevet av Kjell J. Sunnevåg og Tom Eldegard
Fra 1. juli 2004 ble kommuneloven endret slik at det ble gitt anledning til å konkurranseutsette kommunal og fylkeskommunal revisjon. Fortsatt er det få som har benyttet seg av denne muligheten til å inngå avtale med privat revisjonsselskap. På den annen side har lovendringen stimulert utviklingen av større og mer slagkraftige interkommunale revisjonsenheter, ofte i kombinasjon med ”fredningsbestemmelser” for de konsoliderte enhetene. Rapporten gjennomgår og drøfter sentrale elementer i lovgivningen på dette området, og da med et særlig fokus på organiseringen av og håndteringen av habilitets- og objektivitets-kriterier i tilsynsordningene for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Med dette som utgangspunkt diskuteres fordeler og ulemper ved konkurranseutsetting av revisjon. Rapporten refererer i denne forbindelse både til det nokså beskjedne norske erfaringsmaterialet på feltet, men og til praksis i en del andre land.
Språk Skrevet på norsk