Konkurranse i spesialisthelsetjenesten

Type/nr R25/06
Skrevet av Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg
Rapporten diskuterer om konkurranse i sykehussektoren er ønskelig, hvordan konkurranse kan oppnås, og hvilke effekter det har. Diskusjonen er organisert i tre deler. I del 1 diskuteres markedssvikt i helsesektoren, og det gjennomføres teoretiske analyser av effekten av konkurranse mellom sykehus på kvalitet og ventetid. I del 2 ser vi på empiriske studier om konkurranse og kvalitet i sykehussektoren, og gjennomfører en egen analyse om konkurranse og ventetid innenfor dagkirurgi basert på norske data. I del 3 diskuterer vi konkurranse innenfor helseregionene, med vekt på de regionale helseforetakenes dobbeltrolle. Diskusjonen er basert på eksisterende litteratur, offentlige dokumenter, samt intervjuer med nøkkelpersoner i helseforetakene.
Språk Skrevet på norsk