Hvordan håndterer styrene i helseforetak konflikt mellom incentiver i økonomisk styring og regelstyring?

Type/nr R15/06
Skrevet av David Holm
Denne rapporten tar utgangspunkt i endringer som kom i forbindelse med helsereformen i 2002. Rapportens hovedfokus er på styringsprosessen i perioden 2002-2005 for styrene i tre helseforetak. Rapporten analyserer hvordan styrene har skapt bedre økonomisk styring samtidig som de har forholdt seg til den regelstyring som finnes i helsesektoren. Disse to styringsmekanismene har vist seg å komme i konflikt på flere områder og har således skapt utfordringer i styringen av foretakene. De helseforetakene som er analysert er Akershus Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital HF og Helse-Bergen HF. I analysen er det anvendt shareholder og stakeholder teori. Teoriene legger ulike føringer for hvordan et styre skal tilpasse seg de krav som stilles fra grupper i omgivelsene. I shareholder teorien fokuseres det utelukkende på eieren som interessent, mens stakeholder teorien hevder at styret også må ta hensyn til andre grupper i omgivelsene. Rapporten analyserer dermed graden av eierorientering på styrenivå.
Språk Skrevet på norsk