Framtidens ledelse i kommunene

Type/nr R26/06
Skrevet av Torstein Nesheim
Denne rapporten er utarbeidet for KS. Formålet har vært å gi forskningsmessig støtte til KS’ nye arbeidsgiverstrategi. Ut fra en gjennomgang av nyere nordisk materiale går vi inn på følgende spørsmål: Hvordan kan ledelses- og organisasjonsformer tilpasses arbeidstakernes egenskaper og holdninger, slik at man er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften? Hva har vært sentrale tema innen studiet av ledelse de siste årene, hvilke verktøy og virkemidler har vært i fokus i forskningen og hva er de viktigste utfordringer og konsekvenser som knytter seg til ledelse? Hva kan man, på bakgrunn av foreliggende forskning, si om utfordringer og innhold i ledelse i kommunal sektor framover? Rapporten tar bl.a. for seg hvordan arbeidet med identitet og omdømme kan styrke kommunene som arbeidsgivere, samt utfordringene ved svekket formell autoritet og økt vekt på styring i nettverk. Avslutningsvis går vi inn på sentrale dilemmaer ved ledelse i kommunal sektor.
Språk Skrevet på norsk