Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling - Underveisrapport 2005

Type/nr R08/06
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen og Erik Døving
SNF har fått i oppdrag av Norges forskningsråd (Forskningsrådet) å gjennomføre en følgeevaluering av programmet Forskningsbasert kompetansemegling. Evalueringen skal følge programmet fra april 2005 til juni 2007. I denne første underveisrapporten presenteres våre funn og erfaringer for driftsåret 2005. Rapporten fokuserer på erfaringer og utfordringer i forbindelse med oppstart og implementeringen av programmet. Programmet er organisert i form av regionale prosjekter, som igjen iverksetter en rekke aktiviteter i egen region.

Innledningsvis i rapporten drøftes programmets profil og kontekst, og programmets idegrunnlag eller rasjonale plasseres i forhold til den pågående innovasjonsdebatten. Deretter
presenteres programmets målsetninger, organisering og de ulike regionale prosjektenes intensjoner. Den resterende delen av analysen drøfter aktiviteten til disse regionale prosjektene. Først analyserer vi den bedriftsrettede praksisen, og deretter drøftes praksis i forhold til institutt- og systemmålet i programmet.

Samlet sett har det vært en betydelig aktivitet i programmet i forhold til bedriftsmålsetningen. Programmet har en bredere teoretisk og faglig forankring enn hva som var tilfelle under TEFT-programmet, som var satsingen som Kompetansemegling avløste. Dette har bidratt til en mer heterogen portefølje av bedriftsprosjekter og det er også en mer variert gruppe av forskningsinstitutter som er knyttet opp mot ordningen enn hva som var tilfelle under TEFT. Instituttmålsetningen og systemmålsetningen framstår som underordnet. Det har vist seg vanskelig å få opp aktiviteter som kan bidra til å realisere disse målene. Vår hovedkonklusjon er at Kompetansemegling har for mange likestilte målsetninger (bedrift, institutt og system) til at det er realistisk å kunne forvente høy måloppnåelse på alle, sett i forhold til de ressursene programmet har tilgjengelig. Avslutningsvis i rapporten presenteres våre anbefalinger for en videreutvikling av programmet.

Språk Skrevet på norsk