Effektivitetsmåling av regional- og distribusjonsnett - fellesmåling, kostnadsvariasjon og kalibrering

Type/nr R38/06
Skrevet av Endre Bjørndal og Mette Bjørndal
I NVEs nye reguleringsmodell, som skal gjelde fra 2007, blir nettselskapenes inntekt bestemt av en kostnadsnorm og selskapets egen kostnad med vekter på hhv 60 % og 40 % (50 % hver for 2007 og 2008). Egne kostnader er basert på regnskapsførte kostnader fra 2 år tilbake, det gjelder også kapitalkostnadene, med lineære avskrivninger og avkastning basert på bokførte verdier og renten som fastsettes av NVE. Kostnadsnormen er basert på resultatene fra sammenlignende effektivitetsanalyser (DEA). I tillegg vil det gjøres en normering av bransjeinntekten slik at gjennomsnittlig effektivitet bestemmer normalavkastning. For å ta hensyn til tidsforsinkelsen ved at kostnadsgrunnlaget baseres på to år gamle tall, er det videre introdusert en justeringsparameter for investeringer. I denne rapporten diskuterer vi noen av de valg som er foretatt for effektivitetsanalysene. Vi ser nærmere på effekten av å ha ulike modeller for ulike nettnivåer, valg av referanseperiode for kostnadsgrunnlaget og mer generelt effekter av kostnadsvariasjoner. Vi vil også kommentere utvelgelsen av geografi-variabler og insentiveffektene i den modifiserte varianten av supereffektivitet. Til slutt vil vi kommentere NVEs metodikk for kalibrering/normering av bransjens normkostnad og hvordan dette virker sammen med justeringsparameteren for investeringer.
Språk Skrevet på norsk