De gode hjelperne. Virkninger av utviklingen i Kina og India for norsk økonomi

Type/nr R30/06
Skrevet av Kjetil Bjorvatn, Victor D. Norman, Linda Orvedal og Stig Tenoldi samarbeid med Jan I. Haaland og Hans Jarle Kind
Rapporten belyser hvordan den økonomiske utviklingen i Kina og India vil påvirke norsk økonomi de neste 50 årene – hva den betyr for konkurranseutsatt virksomhet, hvordan næringsstrukturen vil endres, hvor store gevinster vi kan høste, hvordan inntektsfordelingen påvirkes og hvilke omstillings- og tilpasningsproblemer som kan oppstå. Rapporten er tredelt. Først drøftes utviklingspotensialet i Kina og India; deretter analyseres ved hjelp av en simuleringsmodell konsekvenser for OECD-området; til slutt studeres virkninger for Norge.

Rapporten viser at det fortsatt er et meget stort utviklingspotensiale i Kina og India, noe som kan føre til store endringer i global arbeidsdeling og produksjonsmønstret i OECD-området. Det vil gi store gevinster for Kina, India og OECD-landene; og

det vil føre til at Kina og India innhenter mye av lønnsforspranget til OECD-landene. Virkningene for Norge samsvarer med andre OECD-land med unntak av to punkter. For det første er vi betydelig eksportør av energi, råvarebaserte produkter og internasjonale sjøtransporttjenester. Veksten i verdensøkonomien fører til økte priser på disse godene. Det betyr en mer positiv utvikling for Norge, og dermed større realinntektsgevinst. For det andre har vi, på grunn av innfasingen av oljeinntektene, kommet lenger i omstillingen fra arbeidsintensiv industriproduksjon til tjenesteproduksjon og erstattet konkurranseutsatt produksjon hjemme med investeringer i utlandet.

Norge står overfor to hovedutfordringer. Den ene er bosettingsmønstret: Det er ikke gitt at nedbygging av arbeidsintensiv industri blir erstattet av tjenesteytende næringer utenfor de store byene. Den andre er inntektsfordeling: Vi vil i en periode ha lavere vekst i lønnskostnadene enn i samlet inntekt. Resultatet kan bli store endringer i inntektsfordelingen, fra lønnstakere til eiere av kapital og naturressurser.

Språk Skrevet på norsk