Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Type/nr R22/06
Skrevet av Sarka Dittrichova Søderstrøm
Bakgrunnen for denne rapporten er observasjon som tilsier at internasjonale roamingpriser er betydelig høyere enn mobilpriser på nasjonalt nivå. Formålet med oppgaven er å analysere mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser. Jeg innleder rapporten med å formulere problemstilling og spesifiserer rapportens avgrensninger i kapittel 1. Deretter gir jeg en beskrivelse av markedet for internasjonal roaming i kapittel 2. Her introduserer jeg definisjon av roaming, samt beskriver hovedaktørene i markedet. Kapittel 3 står for teorigrunnlaget for videre analyse. Jeg presenterer teori om mangelfull prisinformasjon for sluttbrukere, teori om kostnader og roaming, trafikkdirigering og til slutt teori om fredelig sameksistens. Kapittel 4 er viet til analyse. Jeg forsøker å knytte empiri mot presentert teori. Jeg utdyper beskrivelse av markedet for internasjonal roaming og redegjør for konkurranseform i dette markedet, samt presenterer kostnaders betydning for priser. Videre ser jeg nærmere hvorvidt trafikkdirigering kan påvirke konkurranse i markedet. Neste avsnitt omhandler sluttbrukere og betydning av informasjon for konkurranse. Til slutt retter jeg fokus mot muligheter for å generere høye priser gjennom fredelig sameksistens. Konklusjonen fra utredningen er presentert i siste kapittel. Her kommer jeg også med anbefalinger om videre forskning innen temaet internasjonale roamingpriser.
Språk Skrevet på norsk