Analyse av framtidig kraftsituasjon i Hordaland

Type/nr R18/06
Skrevet av Balbir Singh og Tom Eldegard
Utredningen fokuserer på utfordringene for kraftsituasjonen i en noe utvidet Hordalandsregion frem mot 2020. Funksjonelt sett omfattes de tre delregionene: BKK-området, Indre Hardanger og Sunnhordland og Nord-Rogaland. Mens totalområdet i dag har et kraftoverskudd som det sannsynligvis vil beholde i årene fremover, er det betydelige variasjoner mellom delregionene. Utfordringene på forsyningssiden knytter seg særlig til BKK-området, hvor et raskt voksende kraftforbruk i petroleumssektoren ikke lar seg betjene med dagens lokale produksjonsevne og overføringskapasiteten til regionen. Underskuddet må enten dekkes med nettforsterkninger til omverdenen eller ved å bygge ny produksjon lokalt. I avveiningen mellom disse alternativene er det en sentral samfunnsøkonomisk utfordring å sikre nøytrale insentivmekanismer. I dag er det kun investeringer på nettsiden som - via de generelle nettariffene - får kompensasjon for å øke leveringssikkerheten. Insentivene er derfor sterke for å velge nettløsninger også i tilfeller hvor økt produksjon er et rimeligere alternativ.
Språk Skrevet på norsk