Tosidige markeder, nettverkseffekter og offentlig politikk

Type/nr A57/05
Skrevet av Tommy Staahl Gabrielsen
De siste årene har det vokst fram en interessant litteratur om såkalte tosidige markeder. Et eksempel på en bedrift som opererer i et tosidig marked er en dagsavis. Avisen vil typisk finansiere sin virksomhet både gjennom å selge annonser og gjennom å ta betaling av lesere, den betjener dermed to ulike grupper eller sider av markedet. Artikkelen diskuterer hva som kjennetegner tosidige markeder og hvordan bedriftsøkonomiske priser til de ulike gruppene forholder seg til de samfunnsøkonomisk optimale. Deretter diskuteres implikasjonene for offentlig politikk. En viktig konklusjon er at tosidige markeder fungerer svært ulikt andre 'vanlige' markeder. Dette betyr at det å benytte standard konkurransepolitisk logikk i tosidige markeder ikke vil fungere.
Språk Skrevet på norsk