Tjenesteinnovasjon og tjenestekategorisering. Variasjon i tjenesteegenskaper og betydning for innovasjonsprosesser og innovasjonstyper.

Type/nr R24/05
Skrevet av Per E. Pedersen
Denne rapporten behandler to problemer i tjenesteinnovasjon. De to problemene er om tjenestenæringstypologier og tjenesteegenskapstypologier kan brukes for å karakterisere og beskrive tjenesteinnovasjon. Begge delproblemene behandles innenfor et etablert rammeverk for tjenesteinnovasjon, men analyseres med utgangspunkt i to forskjellige empiriske studier. Tjenestenæringstypologisering av tjenesteinnovasjon analyseres med utgangspunkt i data fra den Europeiske FoU- og innovasjonsundersøkelsen - Community Innovation Survey (CIS-3). Analysen av tjenesteegenskapers betydning gjøres med utgangspunkt i en egen primærstudie gjennomført våren 2005. Rapporten viser at det er systematiske forskjeller mellom innovasjonsprosesser, -typer, -betingelser og -resultater i tjenestenæringene og andre næringer, og at det er systematiske variasjoner mellom ulike tjenestenæringer for de samme fire innovasjonselementene. Resultatene viser at tjenesteinnovasjon er systematisk forskjellig fra tradisjonell produktinnovasjon og indikerer at virkemiddelapparatet derfor må rette spesifikke tiltak mot tjenestenæringene. Samtidig viser den at det er så store forskjeller mellom ulike tjenestenæringer at tiltakene også må variere mellom tjenestenæringer. Resultatene understreker faren ved å rette for mange av virkemidlene mot teknologi- og FoU-baserte innovasjonstyper, det vi har betegnet lett objektiviserbare innovasjonstyper, siden tjenesteinnovasjon har lite innslag av slike innovasjonstyper.
Språk Skrevet på norsk