Sykefravær i offentlig og privat sektor

Type/nr R23/05
Skrevet av Margit Auestad
Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsledighet i offentlig og privat sektor er hovedfokus i denne rapporten.

Disiplineringshypotesen fokuserer på at det totale sykefraværet over konjunktursyklene påvirkes av atferden til hver enkelt

arbeidstaker. Ettersom betingelsene på arbeidsmarkedet endres, påvirkes kostnadene ved å være borte fra jobb. Det antas at

disse individuelle kostnadene er lavere i høykonjunkturer. Med andre ord er en mulig forklaring på den observerte

sammenhengen mellom sykefravær og arbeidsledighet redusert frykt for ledighet og redusert avhengighet av nåværende

arbeidsplass i perioder med avtakende ledighet. Samtidig er det en generell antakelse at arbeidsplassene i offentlig sektor

ikke er like konjunkturutsatte som arbeidsplassene i privat sektor, og at ansatte i offentlig sektor derfor kan handle mer

uavhengig av arbeidsmarkedet enn ansatte i privat sektor kan.


I denne rapporten undersøkes det hvordan effekten av arbeidsledighet på sykefravær i henholdsvis offentlig og privat sektor

påvirkes når betingelsene på arbeidsmarkedet endres. Andre aktuelle spørsmål som stilles er hvilken effekt sektortilhørighet,

samt andre individ- og bedriftskarakteristika har på den enkeltes sykefravær.

Språk Skrevet på norsk